Dotacje ze środków publicznych
Kompleksowe przygotowanie projektów współfinansowanych ze środków publicznych (krajowych, unijnych, międzynarodowych itp.), obejmujące doradztwo związane z określeniem potrzeb Klienta i konfrontację z realnymi możliwościami ich zaspokojenia, sporządzenie wymaganej dokumentacji. Przykładowe programy: POIG, POIŚ, POKL, PO RPW, regionalne programy operacyjne, programy transgraniczne, fundusze norweskie, fundusze szwajcarskie, Polska Pomoc, FIO, dotacje z PUP, PFRON. Opracowanie dokumentacji
Sporządzanie wniosków, studiów wykonalności, biznes planów, analiz finansowo - ekonomicznych, analiz technicznych i innych wymaganych dokumentów.

Doradztwo
Ocena możliwości uzyskania dofinansowania na bazie przygotowanego przez Klienta projektu, wskazanie poziomu spełnienia kryteriów formalnych, merytorycznych, przedstawienie zakresu wymaganych zmian.

Obsługa procesu aplikowania
Sporządzanie pism na każdym etapie aplikowania, składanie korekt i wyjaśnień, przygotowanie dokumentów do umowy o dofinansowanie, opracowanie pism w procesie odwoławczym (protest, odwołanie), reprezentacja Klienta w postępowaniu sądowym.

Materiały promocyjne
Opracowanie materiałów promocyjnych, spełniających wymogi informacji i promocji projektów współfinansowanych ze środków publicznych. Np. tablice informacyjne, pamiątkowe, plakietki informacyjne itp.

Przygotowywanie, wdrażanie, monitoring i ewaluacja projektów oraz całych programów współfinansowanych przez instytucje zewnętrzne.

 

04-175
Warszawa
ul. Ostrobramska
75C lok 3.19

+48 22 893 31 02
660 445 545
kancelaria@arstan.pl

© 2012 GRUPA ARSTAN Sp. z o.o.
Kopiowanie treści bez zgody
właściciela witryny zabronione.

Agencja Reklamy Draft Media