GRUPA ARSTAN SP. z o.o. proponuje świadczenie kompleksowych usług doradczych na wszystkich etapach postępowania.

Etap 1 Przygotowanie postępowania
Na tym etapie oferujemy:

- pomoc w ustaleniu podstawowych założeń dotyczących przedmiotu zamówienia,
- pomoc w ustaleniu warunków udziału w postępowaniu jakie muszą spełniać wykonawcy ubiegających się o dane zamówienie,
- ustalenie właściwego trybu udzielenia zamówienia,
- weryfikację poprawności ogłoszenia o zamówieniu, które jest niezbędne dla wszczęcia postępowania,
- pomoc w przygotowaniu specyfikacji istotnych warunków zamówienia zawierającą obok innych wymaganych prawem elementów, opis przedmiotu zamówienia oraz wzór umowy.

Etap 2 Doradztwo w trakcie prowadzenia postępowania
Na tym etapie proponujemy w szczególności:

- analizę wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu oraz ofert wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia,
- pomoc z udzielaniu odpowiedzi na wpływające do zamawiającego pytania do specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- pomoc w modyfikacji specyfikacji istotnych warunków zamówienia,
- pomoc w rozstrzyganiu protestów pojawiających się na etapie pytań do specyfikacji, oceny wniosków o dopuszczeniu do udziału w postępowaniu i ofert.
- inne bieżące doradztwo w toku postępowania.

Etap 3 Zakończenie postępowania

W trakcie postępowania i po wyborze najkorzystniejszej oferty eksperci Grupy ARSTAN SP Z O.O. świadczą pomoc w przygotowaniu kompletnego protokołu z postępowania wymaganego przepisami prawa oraz ogłoszenia o udzieleniu zamówienia.

Doradztwo w zakresie procedur nieobjętych ustawą PZP
Doradztwo na potrzeby m.in. wykorzystania środków publicznych przy dostawach, usługach i robotach nie spełniających wymogów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych.

Przygotowywanie opinii na temat stosowania przepisów o zamówieniach publicznych
Eksperci Grupy ARSTAN na zlecenie naszych klientów udzielają w formie opinii prawnych odpowiedzi na problemy pojawiające się w praktyce udzielania zamówień. Nasze opinie cechuje gruntowna analiza stanu faktycznego i udzielanie precyzyjnych wyjaśnień dotyczących prawidłowości postępowania w konkretnejsytuacji. Na życzenie klientów przygotowujemy również opinie dotyczące interpretacji poszczególnych przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych i innych aktów prawnych, których znajomość jest niezbędna do prawidłowego udzielania zamówień.

Opracowywanie planów zamówień
W celu ustalenia obowiązku stosowania przepisów o zamówieniach publicznych dla zamówień udzielanych w częściach oraz zamówień na dostawy i usługi powtarzające się okresowo, zamawiający winni sporządzać okresowe plany zamówień publicznych. Są one niezbędne również dla zamieszczania wstępnych ogłoszeń o planowanych zamówieniach. Prawidłowe sporządzenie planu pozwala na uniknięcie naruszenia przepisów o zamówieniach publicznych poprzez złe ustalenie wartości zamówień i w konsekwencji zagrożenia nieważnością umów. Grupa ARSTAN oferuje usługi przygotowywania planów zamówień i grupowania zamówień w celu ustalenia ich wartości. Nasza usługa w tym zakresie obejmuje w szczególności sporządzenie wspólnie z zamawiającym listy planowanych zamówień, zweryfikowanie wartości poszczególnych wydatków oraz wsparcie w grupowaniu wydatków w celu ustalenia czy ich dokonywanie podlega przepisom ustawy Prawo zamówień publicznych

Przygotowywanie wniosków kierowanych do Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych
Możliwość dokonania niektórych czynności przez zamawiającego jest uzależniona od uzyskania zgody Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Wyrażonej w drodze decyzji administracyjnej. W celu jej uzyskania zamawiający zwracają się do Prezesa urzędu z wnioskiem, którego treść i prawidłowość argumentacji prawnej i faktycznej przesądza w istotnej mierze o dostarczeniu Prezesowi Urzędu niezbędnych informacji i argumentów pozwalających na wydanie zgody. Właściwe przygotowanie wniosku ułatwia i przyspiesza uzyskanie decyzji. Grupa ARSTAN zatrudniająca ekspertów z wieloletnią praktyką w administracji (w tym w UZP) oferuje wsparcie w przygotowywaniu projektów wniosków. Nasza usługa w tym zakresie obejmuje ocenę zasadności kierowania wniosku do Prezesa Urzędu oraz przygotowanie projektu wniosku, a także wsparcie w przygotowywaniu ewentualnych dodatkowych wyjaśnień żądanych przez UZP.

Audyt procedur wewnętrznych obowiązujących u zamawiających
Oferujemy badanie procedur udzielania zamówień stosowanych u zamawiających. Zgodność tych procedur z obowiązującym prawem oraz stosowanie rozwiązań zapobiegającym omyłkom w postępowaniu zabezpiecza zamawiających przed zawieraniem umów obarczonych wadą nieważności, a w konsekwencji odpowiedzialnością za niezgodne z prawem wydatkowania środków publicznych.

Opracowywanie regulaminów udzielania zamówień
Ograniczony zakres przepisów dotyczących kształtowania przez zamawiających wewnętrznych regulacji dotyczących sposobu postępowania przy udzielaniu zamówień w połączeniu z obowiązkiem ustalenia takich zasad sprawia trudności wielu podmiotom. Grupa ARSTAN oferuje pomoc w opracowywaniu regulaminów udzielania zamówień, regulaminów działania komisji przetargowych i innych wewnętrznych dokumentów dotyczących zakresu obowiązków i odpowiedzialności osób zaangażowanych w udzielanie zamówień publicznych w jednostce.

Reprezentacja w KIO
Oferujemy państwu możliwość reprezentacji w Krajowej Izbie Odwoławczej w Warszawie przez radców prawnych współpracujących z Grupą ARSTAN Sp. z o.o.

Kompleksowe doradztwo z zakresu zamówień publicznych dla Zamawiających i Wykonawców.

 

04-175
Warszawa
ul. Ostrobramska
75C lok 3.19

+48 22 893 31 02
660 445 545
kancelaria@arstan.pl

© 2012 GRUPA ARSTAN Sp. z o.o.
Kopiowanie treści bez zgody
właściciela witryny zabronione.

Agencja Reklamy Draft Media